Zweedse brieven (2)

Op de eerste pagina over de Zweedse correspondentie van de firma Serné & Comp. staat vermeld hoe ik de vertaling heb verkregen. Hieronder staat een tweede voorbeeld van een brief van Pieter Julius Serné aan Petter Claessen.

Brief d.d 13 mei 1780 van Pieter Julius Serné aan Petter Claesson

Brief van Pieter Julius Serné aan Petter Claesson (1780) p.1

Brief van Pieter Julius Serné aan Petter Claesson (1780) p.1

Brief van Pieter Julius Serné aan Petter Claesson (1780) p. 2

Brief van Pieter Julius Serné aan Petter Claesson (1780) p. 2

Zweedse vertaling

Herren Petter Claesson uti Abo
Amsterdam d. 13 Maij 1780

Högtärade Herre

Sedan jag för 2ne åhr sedan med min intime
wän herr Eric Axel Liedbeck mig associeradt
och börjat mit egit Etablissement under
firman af bägges wåra understående
handteckningar af Serné v. C så hade säkerligen
den tiden wäl fordrat skyldigheten Mhr
som en wälmånande och upricktig wän af
oss bägge sådant Communicerat, men som
iag nu först af Capt Siöman blefwit
underrättade, det Mhr sig åter resolverat
at uptaga affairerne i ställe för den
stilla Landslefnanden, och återkommit
til Åbo, så tillåt oss nu at til wår
enskyllan bruka det bekanta ordspråket
bättre sent än aldrig at iag nu detta
Etablissement på Solide grunder giordt
kan Mhr finna af hos gående in closa
från wår protector Herr Jan Vergoes och
hwilken iag weta Mhr personligen kiänner,
samt at han än den samma som kan
hielpa dem han wil, således som Mhr
altid för detta wisat oss des kiärlek
och gunst, war nu gunstig fortfar
nu dermed framdeles, så wäl med
des egit förtroende til oss lämnande
som ock dess recommendation til andra
dess wänner uti Swerige, wij hoppas
med guds hielp så wäl uti det
ena som det andra kunna gifwa alt
nöje, samt så godt som någon annan
utföra det som oss anförtros, därföre
inesluta oss uti Mhr wanl. Wänskap
och i längtan af angenäma befalningar
lefwa med al högackting

Mhr Herres
Hörsamste Tjenare
Serne v. Coms

Firman
af Mhr hörsamst. Tjenare Piet: Jul. Serné
af Herres hörsam.ste …
Eric Axel Liedbeck

Nederlandse vertaling

Dhr. Petter Claesson in Abo
Amsterdam de 13 Mei 1780

Hooggeerde Heer

Sinds ik 2 jaar geleden met mijn innige
vriend Eric Axel Liedbeck is geassocieerd
en is begonnen mijn eigen onderneming onder
de onderneming met onze beide onderstaande
handtekeningen av Serné v. C dan had beslist
de tijd wel geeist de verplichting van Mhr
als een goed vermogend en oprecht vriend van
ons beide om zoiets aan ons te communiceren, maar omdat
ik nu pas eerst door kapitein Siöman is
geinformeerd, dat Mhr zich opnieuw heeft besloten
om de zaken op te nemen in plaats van
het stille landleven, en is teruggekomen
naar Åbo, zo geef ons nu de ruimte om ons
te verontschuldigen en het gebruikelijke gezegde
beter laat dan nooit te gebruiken dat ik deze
vestiging op solide basis heb gemaakt
kan Mhr van ….. lopende i ……
van onze beschermheer Dhr Jan Vergoes en
welk wie ik weet Mhr persoonlijk kent,
en dat hij dezelfde is die kan
helpen die hij wil, zoals Mhr
altijd voorheen ons zijn liefde
en gunst heeft laten zien, wees nu gunstig voortzet
nu hiermee voortaan, zowel met
het uw eigen vertrouwen aan ons gegeven
als ook uw recommendatie aan andere
uw vrienden in Zweden, wij hopen
met Gods hulp zo wel in het
ene als in het andere alle genoegen te kunnen
geven, en zo goed als ieder ander
dat wat ons toevertrouwt wordt kunnen uitvoeren, daarom
ineengesloten ons in Mhr gebruik(elijke) vriendschap
en in verlangen van aangename orders
leven met alle hoogachting

Mhr Heer
Gehoorzaamste Dienaar
Serne v. Coms

Vestiging
van Mhr gehoorzaamste Dienaar Piet: Jul. Serné
van Dhr gehoorzaamste …
Eric Axel Liedbeck

 

Zweedse brieven

Als kooplieden van de firma Serné & Comp. voerden Pieter Julius Serné en Eric Axel Liedbeck correspondentie met diverse klanten. Eén van de personen waarmee zij handelden was Petter Claessen. Op de website van het Finse Nationale Archief vond ik gescande brieven van Pieter Julius en Eric Axel aan deze heer Claessen.

Er was echter een klein probleem. Pieter Julius had in Zweden gewoond, en kon dus in het Zweeds schrijven. Ik had een Zweedstalige, handgeschreven brief van Pieter Julius Serné waar ik geen letter van begreep.
Ik wist dat er in onze familielid is, die een Zweedse cursus volgt. Zij (José Serné) heeft geprobeerd om de brieven te ontcijferen, maar het oud-Zweeds is best ingewikkeld. Via een internetforum kreeg ik contact met een Zweedse dame, Anneli Isaksson, die nu in Alkmaar woont. Zij heeft voor mij de brieven vertaald. Eerst heeft ze het handgeschreven Zweeds ontcijferd en daarna het Zweeds in het Nederlands.

Brief d.d 3 november 1776 van Pieter Julius Serné aan Petter Claesson

Kirjeet_133

Brief van Pieter Julius Serné aan Petter Claessen (1776)

Zweedse vertaling

Herr Petter Claesson Amsterdam d. 3 Novbr 1776

Högtärade Herre och wän
Jämte min hörsamma tacksägelse afläg-
gande för den mig beviste wänskaps prof
under Ers senast wistande härstedes;
tager jag friheten, än widare inesluta
mig uti Ers benägna åtanke, och längtan
ändeligen få weta hure afsättningen
warit på Satinerne och Camlotterne, samt
beder om Ers skulle finna sig animerat
at ordonera åter något, ju för ju heldre
mig så dant upgifwa, till at om deras
tilwärkande uti fabriquen kunna
giöra tidig anstalt, på det samma
må wara färdiga enär Ere
håls behagar, antingen at taga
dem med sig från Sundet eller
härifrån. I afbidan af Eres
angenäma swar framlefwer med
al högacktning      Er herres
Hörsammaste Tjenare

Petter Julius Serné

Nederlandse vertaling

Heer Petter Claesson Amsterdam de 3 November 1776

Hoogeerde Heer en vriend
Bij mijn gehoorzaamste dankbaarheid aflegging
voor die mij aangetoonde vriendschaps proef
onder Uw laatste bezoek hier;
neem ik de vrijheid, om verder mij in te sluiten
in uw welwillende gedachte, en verlangen
eindelijk om te weten hoe de afzetting
op het Satijn en de Camelotten zijn geweest, en
vraagt U of U zouden zich voor voelen
om opnieuw iets te bestellen, hoe eerder hoe liever
mij zoiets op te geven, om het
produceren in de fabriek tijdig
te kunnen beginnen, om het zelfde
af te kunnen hebben wanneer U
…… wilt, om mee te nemen vanuit het Sont of
hier vandaan. In afwachting van Uw
aangename antwoord voortlever met
al hoogachting     Uw Heeres
Gehoorzaamste Dienaar

Petter Julius Serné

Via deze hyperlink een tweede brief!

Pieter Julius Serné (ca. 1746 – 1801)

Inleiding
Op deze pagina, en volgende pagina’s, vindt u allerlei informatie over Pieter Julius Serné. Ik ben op zijn spoor gekomen via mijn speurtocht naar een familiewapen. Via een afbeelding van een mogelijk familiewapen met een bijbehorende naam (zijn naam), heb ik allerlei leuke en verrassende details over zijn leven, familie en werk gevonden. De zoektocht begint in ’s Gravenhage, bij het CBG en gaat via Stockholm, Haarlem en Philadelphia naar Amsterdam. Hij overlijdt tenslotte in Noordwijk-Binnen. Tevens komt de zijdehandel, Felix Meritis Genootschap en de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika ter sprake! Kortom een zeer boeiend familielid.

Centraal Bureau voor Genealogie
De speurtocht begint bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te ‘s-Gravenhage. In de collectie Muschart ontdekte ik een beschrijving van een familiewapen betreffende de naam Serne. Nu wordt Serné wel vaker met en zonder accent aigue geschreven, of met een extra ‘e’, dus dat was geen reden om niet verder te gaan kijken. De beschrijving luidde:

Serne (35 j); In zilver een uitgeschulpt zwart kruis; En over alles heen een rood schuinkruis. 17e eeuws wapenboek in de collectie Wassenaar. Rijksarchief, aanwinst 1891, no. 28, XIX b (*). Mogelijk behoort hiertoe P.J. Serne getrouwd met Cornelia Hermina van Balen 14/9/1796 te Amsterdam. /zie bij van Balen (kist) / lelie /”

Mijn nieuwsgierigheid werd groter, want naast een beschrijving van een familiewapen, had ik nu ook een, op dat moment, onbekend familielid gevonden, P.J. Serné. In het Nationaal Archief heb ik uiteraard de door Muschart genoemde bron gevonden en een foto van gemaakt. Ik had nu een afbeelding van een familiewapen! Nu op zoek naar P.J. Serné, om de familierelatie aan te kunnen tonen, waardoor ik mogelijk ook recht kreeg om dit wapen te mogen voeren.

Meer informatie over het mogelijke familiewapen vindt u via deze link: familiewapen

Op de volgende pagina’s staat nog veel meer informatie:

  1. Doop in Stockholm
  2. Ondertrouw in Amsterdam
  3. Cornelia Hermina van Balen (zijn vrouw)
  4. Gerard Pieter Serné (zijn zoon)
  5. Felix Meritis
  6. Het damspel
  7. Serné & Comp.
  8. Overlijden in Noordwijk-Binnen

 

(*) De bronverwijzing is veranderd. Nu moet dit zijn:
Nationaal Archief, Den Haag, Familie Van Wassenaer van Duvenvoorde, 1226-1996, nummer toegang 3.20.87, inventarisnummer 3237