Zweedse brieven (2)

Op de eerste pagina over de Zweedse correspondentie van de firma Serné & Comp. staat vermeld hoe ik de vertaling heb verkregen. Hieronder staat een tweede voorbeeld van een brief van Pieter Julius Serné aan Petter Claessen.

Brief d.d 13 mei 1780 van Pieter Julius Serné aan Petter Claesson

Brief van Pieter Julius Serné aan Petter Claesson (1780) p.1

Brief van Pieter Julius Serné aan Petter Claesson (1780) p.1

Brief van Pieter Julius Serné aan Petter Claesson (1780) p. 2

Brief van Pieter Julius Serné aan Petter Claesson (1780) p. 2

Zweedse vertaling

Herren Petter Claesson uti Abo
Amsterdam d. 13 Maij 1780

Högtärade Herre

Sedan jag för 2ne åhr sedan med min intime
wän herr Eric Axel Liedbeck mig associeradt
och börjat mit egit Etablissement under
firman af bägges wåra understående
handteckningar af Serné v. C så hade säkerligen
den tiden wäl fordrat skyldigheten Mhr
som en wälmånande och upricktig wän af
oss bägge sådant Communicerat, men som
iag nu först af Capt Siöman blefwit
underrättade, det Mhr sig åter resolverat
at uptaga affairerne i ställe för den
stilla Landslefnanden, och återkommit
til Åbo, så tillåt oss nu at til wår
enskyllan bruka det bekanta ordspråket
bättre sent än aldrig at iag nu detta
Etablissement på Solide grunder giordt
kan Mhr finna af hos gående in closa
från wår protector Herr Jan Vergoes och
hwilken iag weta Mhr personligen kiänner,
samt at han än den samma som kan
hielpa dem han wil, således som Mhr
altid för detta wisat oss des kiärlek
och gunst, war nu gunstig fortfar
nu dermed framdeles, så wäl med
des egit förtroende til oss lämnande
som ock dess recommendation til andra
dess wänner uti Swerige, wij hoppas
med guds hielp så wäl uti det
ena som det andra kunna gifwa alt
nöje, samt så godt som någon annan
utföra det som oss anförtros, därföre
inesluta oss uti Mhr wanl. Wänskap
och i längtan af angenäma befalningar
lefwa med al högackting

Mhr Herres
Hörsamste Tjenare
Serne v. Coms

Firman
af Mhr hörsamst. Tjenare Piet: Jul. Serné
af Herres hörsam.ste …
Eric Axel Liedbeck

Nederlandse vertaling

Dhr. Petter Claesson in Abo
Amsterdam de 13 Mei 1780

Hooggeerde Heer

Sinds ik 2 jaar geleden met mijn innige
vriend Eric Axel Liedbeck is geassocieerd
en is begonnen mijn eigen onderneming onder
de onderneming met onze beide onderstaande
handtekeningen av Serné v. C dan had beslist
de tijd wel geeist de verplichting van Mhr
als een goed vermogend en oprecht vriend van
ons beide om zoiets aan ons te communiceren, maar omdat
ik nu pas eerst door kapitein Siöman is
geinformeerd, dat Mhr zich opnieuw heeft besloten
om de zaken op te nemen in plaats van
het stille landleven, en is teruggekomen
naar Åbo, zo geef ons nu de ruimte om ons
te verontschuldigen en het gebruikelijke gezegde
beter laat dan nooit te gebruiken dat ik deze
vestiging op solide basis heb gemaakt
kan Mhr van ….. lopende i ……
van onze beschermheer Dhr Jan Vergoes en
welk wie ik weet Mhr persoonlijk kent,
en dat hij dezelfde is die kan
helpen die hij wil, zoals Mhr
altijd voorheen ons zijn liefde
en gunst heeft laten zien, wees nu gunstig voortzet
nu hiermee voortaan, zowel met
het uw eigen vertrouwen aan ons gegeven
als ook uw recommendatie aan andere
uw vrienden in Zweden, wij hopen
met Gods hulp zo wel in het
ene als in het andere alle genoegen te kunnen
geven, en zo goed als ieder ander
dat wat ons toevertrouwt wordt kunnen uitvoeren, daarom
ineengesloten ons in Mhr gebruik(elijke) vriendschap
en in verlangen van aangename orders
leven met alle hoogachting

Mhr Heer
Gehoorzaamste Dienaar
Serne v. Coms

Vestiging
van Mhr gehoorzaamste Dienaar Piet: Jul. Serné
van Dhr gehoorzaamste …
Eric Axel Liedbeck